Nyhetsarkiv

Her kan du lese relevante nyheter fra Orkla Regnskap

750 1800 True True 1 85 fileshare filarkivroot Orkla Regnskap Toppbilde regnskap ORRE regnskap bilder desktop omoss jpg

Husk frist fra pensjon fra første krone

De nye reglene om pensjon fra første krone trådte i kraft 1. januar 2022.

For endringer som skjer i overgangsperioden er det ikke krav om at endringene skal få virkning for perioden mellom 1. januar 2022 og tidspunkt for endring av den enkelte pensjonsordningen.

Hva innebærer de nye reglene?

Det er ingen endring i reglene om hvilke foretak skal tegne privat tjenestepensjon, jf. OTP-loven §1, men alle bedrifter som er omfattet av dette kravet må tilpasse seg de nye reglene:

  • pensjonssparing på minst 2 prosent av medlemmenes inntekt fra første krone
  • alle ansatte skal inkluderes i pensjonsordningen uavhengig av stillingsprosent (minstekrav var tidligere 20 prosent stilling)
  • aldersgrensen for medlemskap settes ned fra 20 til 13 år
  • ansatte får rett på medlemskap i ordningene når inntekten overstiger grensene for rapporteringspliktig lønn i a-ordningen. Denne grensen er som hovedregel på 1 000 kroner, men 10 000 kroner for skattefrie organisasjoner
  • det blir ikke lenger egne unntaksregler for sesongarbeidere

 

Pensjonssparing

Etter overgangsperioden 30. juni vil alle kontrakter automatisk endres til pensjonssparing fra første krone for kunder som har pensjonssparing fra 1G.

Regnskap Norge har i samarbeid med Storebrand laget et webinar med informasjon om de nye pensjonsreglene. Webinaret kan du se her

ORRE julegave 1200x500 jpg

Gaver i arbeidsforhold – Hva gir skattefritak?

Nå som vi nærmer oss slutten av året er det igjen tid for å tenke på riktig håndtering av gaver. Når arbeidsgivere gir julegaver til sine ansatte, er det viktig å vite om reglene for skattefritak.

 

Hvem gjelder skattefritaket for?

Skattefritaket gjelder for ansatte og styremedlemmer, inkludert hvor den ansatte/styremedlemmet er aksjonær og selv om det ikke er andre ansatte i selskapet.

Gaver uten spesiell anledning som f.eks. julegaver og sommergaver

Fra og med 1. januar 2021 ble årlig beløpsgrense for skattefrie gaver som gis uten spesiell anledning økt til kr. 5 000 per ansatt. For at skattefritaket skal gjelde må gaven bestå av annet enn pengebeløp.

Ikke lenger krav til generell ordning

Vilkåret om at slike skattefrie gaver skal gis som en generell ordning i bedriften ble opphevet fra og med 1. januar 2021. Dette gjelder også for gaver til ansatte med lang tjenestetid i bedriften og jubileums- eller oppmerksomhetsgaver som har egne skattefrie beløpsgrenser.

Naturalyttelser kan gis som gave fra arbeidsgiver

Arbeidsgiver kan fritt velge hvilke naturalytelser kan gis innenfor kr. 5 000-grensen, f.eks. elektronisk kommunikasjon, fri bil og gavekort som ikke kan løses i kontanter. Når det skattepliktige beløpet beregnes etter sjablong er det sjablongbeløpet som legges til grunn ved beregning av verdien av den skattefrie gaven.

Tredjepartsytelser

Denne regelen kan i tillegg benyttes for naturalytelser som mottas i arbeidsforhold fra tredjeparter som f.eks. bonuspoeng, rabatter eller gaver. I slike tilfeller vil beløpsgrensen gjelde samlet for gaver fra arbeidsgiver og tredjepart.

Arbeidsgivers plikter

Arbeidsgiver må sørge for å få informasjon om gaver som arbeidstakere mottar i arbeidsforholdet fra tredjeparter, samt ha oversikt over gaver mottatt fra arbeidsgiver i løpet av året. Når samlet verdi av disse gavene ikke overstiger grensen på kr. 5 000 per ansatt per år trenger ikke arbeidsgiver rapportere slike ytelser. Dersom beløpsgrensene overstiges, skal overstigende beløp rapporteres som skattepliktig inntekt.

Andre relaterte regler

Oppmerksomhetsgaver av bagatellmessig verdi og innenfor vanlig prisnivå, f.eks. konfekt eller blomster ved sykdom eller når en ansatt får barn osv., er skattefrie for mottaker. Dette gjelder selv om det mottas andre skattefrie gaver innenfor gjeldende beløpsgrense i samme år.

Det er mulig å kombinere gavegrensen på 5 000 kroner med skattefritaket for personalrabatter på 8 000 kroner, noe som innebærer at arbeidstaker kan motta skattefrie personalrabatter for inntil 13 000 kroner i året.

750 1800 True True 1 85 fileshare filarkivroot thon hotels julemat 2 jpg

Julebord – Hvilke skatteregler gjelder?

Julebord er et populært velferdstiltak, som er vanlig i de fleste bedrifter. Hensikten med velferdstiltaket er å øke trivselen og samhørigheten på arbeidsplassen.

Kostnadene til julebord vil være skattefritt for mottaker, så lenge tilstelningen er rimelig og tilbys alle eller en betydelig del av de ansatte. Skattefritaket vil også gjelde om den ansatte har med ektefelle eller samboer på julebord.

Hva skal til for at et julebord skal anses som rimelig?

Rimelig blir en vurdering ut fra den totale kostnaden for arbeidsgiver og hva som er vanlig i arbeidslivet. Man må også se på hvor mange tilstelninger det er totalt gjennom året. Varigheten av velferdstiltak som julebord, kan strekke seg over to overnattinger på hotell. Skatteetaten har uttalt seg om at flere enn to helgeopphold i løpet av et år, vil normalt være skattepliktig for mottaker.

Kan man ha julebord i utlandet?

Det vil være mulig å legge julebordet til utlandet, innenfor de samme rammene som et tilsvarende arrangement i Norge. Flere bedrifter velger en løsning hvor velferdstiltak kombineres med tjenestereise (fagseminar e.l.), i slike tilfeller må kravene til skattefritak for velferdstiltak og tjenestereisen vurderes hver for seg.

Det er ikke mulig for en familiebedrift å tilby julebord som skattefritt arrangement, med mindre det også er en ansatt i hel stilling, som ikke er en del av familien.

750 1800 True True 1 85 fileshare filarkivroot Orkla Regnskap Toppbilde regnskap ORRE regnskap bilder desktop omoss jpg

Frister for registrering i foretaksregisteret i 2021

11. oktober og 6. desember er de sentrale datoene i år

Foretaksregisteret har kunngjort årets frister for når meldinger må være mottatt for å bli registrert innen utgangen av 2021.

Fisjoner, fusjoner, kapitalnedsettelser og avviklinger må som hovedregel meldes i to trinn i Foretaksregisteret, først en beslutningsmelding og så en gjennomføringsmelding.

Beslutningsmeldingen, altså melding om at fisjon, fusjon, kapitalnedsettelse og avvikling er besluttet, må være sendt Foretaksregisteret innen 11. oktober. Denne fristen gjelder når meldingen sendes elektronisk via Altinn.

Gjennomføringsmeldingen og andre meldinger innsendt elektronisk til Foretaksregisteret bør være mottatt hos Foretaksregisteret innen 6. desember.

Meldinger mottatt etter 6. desember kan være vanskelig å få registrert innen utgangen av året.

Det er maskinell saksbehandling av enkelte gjennomføringsmeldinger. Se hvilke meldinger dette gjelder.

UNORMALT TIDLIGE FRISTER

Merk at årets frister, 11. oktober og 6. desember, er tidligere enn det Foretaksregisteret har pleid å operere med. I flere år har de sentrale datoene vært 20. oktober og 12. desember, men i år må man være enda tidligere ute.

Ønsker du bistand til noe av dette. Ta kontakt!

750 1800 True True 1 85 fileshare filarkivroot Orkla Regnskap Toppbilde regnskap ORRE regnskap bilder desktop omoss jpg

Tripletex lanserer Lager og logistikk

De lanserer nå en ny modul for deg som ønsker å ha stålkontroll på lageret. Kombinér Lager og logistikk med resten av ditt økonomisystem – og du får en mer effektiv og oversiktlig arbeidshverdag.

Tripletex skriver dette på sine nettsider:

Det er en glede for oss å dele denne nyheten med deg! Tripletex lanserer Lager og logistikk for deg som ønsker å ha full oversikt over lageret – samtidig som du har kontroll på økonomien. Det betyr at du vil få enda bedre innsikt og kontroll og ikke minst muligheten til å jobbe enda tettere sammen med din regnskapsfører.

Hva får jeg i denne modulen?

Med Tripletex Lager og logistikk får du kontroll på hele logistikkprosessen, fra innkjøp og varemottak, til ordre og levering til kunde. En smidig prosess sørger for du alltid har oversikt, og lar deg enkelt oppdage og håndtere avvik underveis. Modulen gir deg kontroll over dine produkter og varelager, samt tilgang til viktige rapporter og nøkkeltall.

Det beste av alt er at nå får du samlet flere av dine sentrale systemer under ett tak. Så nå kan du håndtere din bedrifts lager og logistikk og samtidig ha full oversikt over økonomien med tilgang på lønn, faktura, prosjekt og regnskap – alt inne i ett og samme system!

Ta kontakt med oss om du ønsker å vite mer om dette.